Öresundsbron
UppSkrolla upp

Om oss

Vår mission

– att erbjuda en högkvalitativ, bevisbaserad primärvård som leder dig till en över tid hållbar hälsa, ökad självständighet och möjlighet att leva ditt liv i enhetlighet med dina avsikter.

Vår värdegrund

– din förmåga att leva ditt liv i enhetlighet med dina värderingar och ta ansvar för innehållet i ditt liv.

– att medkännande och empati är basen för bemötande av medarbetare och patienter.

– att det inte är vår uppgift att värdera eller ta ansvar för hur du väljer att leva ditt liv.

– din förmåga till samsyn, vägledning, uppriktighet och ökad kunskap ta ansvar för din behandling, rehabilitering och hälsa. 

– att effektivitet och rationalitet är ett sätt att visa ditt eget och andras liv respekt

– att allt som görs inom HMC är öppet för kritisk granskning och utvärdering som ett led vår avsikt om ständig förbättring 

– att vi i vårt uppdrag har ett ansvar att prioritera resurser för individen i relation till resurser i samhället genom att prioritera vården så det räcker till många.

Vår vision

– att vara ett prioriterat vårdval för patienter vad gäller utveckling och drift av primärvård, barnhälsovård, barnmorskemottagning, seniorhälsa, psykoterapi och företagshälsovård i Skåne.

HMC-modellen

Vi vet idag att mer än 75% av all kronisk ohälsa är kopplad till våra levnadsvanor. De flesta av oss har en klar bild av hur vi vill leva våra liv men att lyckas med avsikterna i verkligheten är svårt – det är för många av oss en stor utmaning.

Vi arbetar med något av det mest utmanande – att guida dig till hållbar hälsa. Vi guidar dig till den medicinsk, psykologisk och fysioterapeutisk utredning och behandling du behöver och har siktet inställt på långsiktigt hållbara vanor och beteenden. Att vår livsstil påverkar vår hälsa över tid har varit länge känt men betydelsen av livsstilsfaktorer har varit svår att vetenskapligt bevisa. På senare år har bilden klarnat och de allra flesta kroniska sjukdomstillstånd har en direkt eller indirekt koppling till hur vi lever våra liv.

WHO talar idag om en folkhälsoskuld och i termer av en pandemi, dvs världsomspännande epidemi av livsstilsrelaterad ohälsa. En farsot av vällevnadssjukdomar helt enkelt.

Fler människor i världen dör idag av fetma än av svält och vissa forskare menar att upp mot 90% av all kronisk ohälsa kopplad till vår livsstil. För oss är denna kunskap viktigt och vårt uppdrag är både att ta hand om små och stora medicinska problem, akuta som kroniska tillstånd och att guida aktivt med stöd för hållbar hälsa efter dina förutsättningar och avsikter. Genom vår arbetsmodell med ett nära interdisciplinärt samarbete, helhetssyn och fokus på levnadsvanor har vi avsikten att gå från en symtom och diagnosorienterad vård till en vårdmodell som fokuserar på funktion och beteende. Med det menar vi att de symtom och diagnoser du har är grundläggande men att vår stora ambition är att du ska nå en så hög funktionsnivå som möjligt med dina förutsättningar och avsikter. Detta innebär att hur du gör och förhåller dig, dvs ditt beteende i tanke och handling blir avgörande för hur du mår långsiktigt, oavsett problembild.

För att ta ett konkret exempel – tänk att du har problem med smärt i ditt vänstra knä pga en meniskskada. Vi kan lägga fokus på själva smärtan och på faktum att du har diagnosen meniskskada – eller kan vi fokusera på att förbättra funktionen i din knäled och rehabilitera med sikte på minskad smärta och ökad funktion. Detta gör vi genom att guida dig till beteenden som är hållbara i relation till din knäskada.

Om HMC-koncernen

Hälsomedicinskt center i Sverige AB grundades 2008 av familjeläkare Anders Tegenrot och psykolog Johan Holmberg. Våra vårdcentraler, BVC och barnmorskemottagningar verkar genom vårdavtal med Region Skåne. Bolaget har sedan start haft lokala delägare som alla deltar aktivt i drift och ledning av bolagen.

 • Januari 2008 grundas vår första vårdcentral och BVC mitt i Hjärup.
 • Våren 2012 startar vi en vårdcentral och BVC mitt i Lomma Strandstad. Vi grundar även ett dotterbolag - HMC Barnmorskemottagning Lomma AB tillsammans med barnmorskorna Gullvi Olsson, Gunilla Hansson samt Stefan Hanson, professor i obstetrik och gynekologi.
 • Våren 2014 förvärvar vi Industrihälsan i Landskrona för att bredda vårt erbjudande med tjänster för företagshälsovård. Tidigare ägare Martin Forsmark fortsätter som VD och delägare.
 • Hösten 2014 grundar vi ett dotterbolag - HMC i Landskrona AB och startar en vårdcentral i Landskrona. Dr Helena Rönnerling och fysioterapeut Lisa Stener blir i ett senare skede delägare.
 • 2016 förvärvar vi Företagshälsan i Arlöv och Lomma.
 • 2019 grundas HMC i Staffanstorp AB tillsammans med dr Mette Barth, dr Piotr Röllano och psykolog David Jonsson-Länne som delägare. Vi startar en vårdcentral i centrala Staffanstorp
 • 2019 grundas HMC Seniorhälsa i Sverige AB tillsammans med geriatriker Johannes Luoto. Bolaget startar koncernens eget vårdteam för mobil äldrevård - HMC Seniorhälsa Mobilt vårdteam.
 • Maj 2020 flyttas våra befintliga vårdavtal för barnhälsovård / BVC till ett separat nystartat bolag i koncernen – HMC Barnhälsovård i Skåne AB tillsammans med distriktsköterska Åsa Lundberg.
 • Våren 2020 genomförs en fusion av våra båda mottagningar för företagshälsovård under namnet HMC Företagshälsa i Skåne AB.
 • September 2020 öppnar HMC Seniorhälsa en vårdcentral i Bjärred – HMC vårdcentral och seniorhälsa i Bjärred.
 • 1:a juli 2022 blir HMC en partner till och en del av Medtanken Group – ett nytt svenskt initiativ med visionen att utvecklas till en sund nationell vårdkoncern som ökar hälsan för individ och samhälle. Genom en stark gemensam vision att göra skillnad, stor erfarenhet genomsyrad av entreprenörsanda med fokus på bemötande och vårdinnehåll samt en stabil lokal förankring vill vi både utmana och utveckla svensk öppenvård och företagshälsovård. Vi är annorlunda av en anledning.
  Initiativet grundar sig på två vårdkoncerner i Göteborgsregionen som liksom HMC gjort en resa från att vara små till lokalt stora aktörer med starka regionala varumärken. Sedan Omtanken och Medpro slog sig samman har även Citysjukhuset 7+ och Kvarterskliniken i Göteborg anslutit sig i partnerskapet. HMC-koncernen är först ut som partner utanför Västra Götaland.
  Huvudägare är Procuritas som är en svensk private equity fond med spetskompetens och passion för hållbar utveckling och tillväxt. Samtliga entrepenörer i partnerskapet är kvar som delägare i det nya moderbolaget och nu ansvarar vi gemensamt för drift och utveckling av Medtanken Group. Med en familj på 900 anställda och över 140 000 listade patienter till någon av våra vårdcentraler så står vi tillsammans bättre rustade än var och en för att möta nuets och framtidens utmaningar och möjligheter i Svensk hälso- och sjukvård.
  HMC är Medtankens bas för utveckling i Skåne och vår verksamhet fortsätter under oförändrad operativ ledning. Styrelseordförande för Medtanken Group är Lena Hofsberger. Lena har lång erfarenhet både i strategisk- och operativ ledning samt styrelsearbete inom tjänsteföretag och vård. Som första kvinna blev Lena 2018 utnämnd till nordens bästa styrelseordförande för sitt arbete som ordförande i Ambea.